Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;
Zİfran Giyim olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
 
1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
Zİfran Giyim olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Zİfran Giyim ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
 
2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
Zİfran Giyim olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Zİfran Giyim'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.
Zİfran Giyim müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Zİfran Giyim ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.
 
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Zİfran Giyim, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.
 
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları
Zİfran Giyim ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
a) Zİfran Giyim'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c) Zİfran Giyim'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
 

5.SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Kurum tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide
bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler
Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir.
Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer
verilmiştir.
5.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar
Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü
maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI
KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sayfa 8
ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi
gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.
Buna göre, Kurumumuz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen
veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

5.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler
Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre
kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,
 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 4857 sayılı İş Kanunu,
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,
 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
Yönetmelik,
 Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler
çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.
5.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları
Kurum, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar
doğrultusunda saklar.
 İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.
 Kurumsal iletişimi sağlamak.
 Kurum güvenliğini sağlamak,
 İstatistiksel çalışmalar yapabilmek.
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI
KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sayfa 9
 İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.
 VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu
temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri
buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek.
 Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin
yerine getirilmesini sağlamak.
 Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.
 Yasal raporlamalar yapmak.
 Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek.
 İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.
5.2 İmhayı Gerektiren Sebepler
Kişisel veriler;
 İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili
kişinin açık rızasını geri alması,
 Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin
silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
 Kurumun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim
hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz
bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula
şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri
daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
durumlarında, Kurum tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen
silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 
Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ünvanı : Zİfran Giyim
Telefonu: 0552 334 44 46
Vergi Dairesi: Atışalanı
Vergi Numarası: 6730362580
Adresi: İsmetpaşa Mah. 67sk. No:1
Mail: [email protected]
 
Gizlilik ve Güvenlik
Zİfran Giyim Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Zİfran Giyim Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Zİfran Giyim Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. Zİfran Giyim Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
 
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 
Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Zİfran Giyim Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Zİfran Giyim Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 
Çerez Kullanımı
 
Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.
 
Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).
 
Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.
 
 
Zİfran Giyim
 
Adresi: İsmetpaşa Mah. 67sk. No:1 Sultangazi / İST
Telefonu: 0552 334 44 46
Mail: [email protected]